Om Oss

Riksföreningen KonstKultur och Hälsa har som grunduppfattning att konsten alltid är en angelägenhet för det friska i människan. Utifrån denna vänder föreningen sig till alla som på olika sätt arbetar med konstkulturen och delar ett perspektiv av hälsa och välbefinnande. Vi söker också samverkan med alla dem inom alla läger som gärna ägnar sig åt att sprida insikt om vilken tillgång god konst representerar för trivsel och hälsa på arbetsplatser.

Genom sina medlemmar driver den bl.a. fortsatt forskning rörande den betydelse som konstkontakterna har i människors liv. Inom den drivs också forskning och utveckling med inriktning på att visa på och själv utveckla verkningsfulla former för presentation av konst och rörande aktivering såväl av enskild upplevelse som av samfällda verksamheter inom musik och teater, etc. Och den står för regelbundna konferenser där forskare och praktiker inom fältet möts och utbyter erfarenheter.

Den vill samverka med alla goda krafter inom dagens konstliv och med museala aktiviteter. Och den vill bidra till att redan existerande resurser av verkligt god konst ute i samhället mer genomgående blir uppmärksammad och får göra sin verkan.