Är du intresserad av sambanden konst och hälsa är Riksföreningen KonstKultur och Hälsa något för dig.

 Information om senaste Medlemmarnas dag, som genomfördes den 12 NOVEMBER 2019, finns inlagd under fliken medlemmarnas dag.

Riksföreningen KonstKultur och Hälsa (RKKH) verkar för att fler människor i alla sammanhang ska aktivera sig som publik för god konst. Likaså verkar den för att konstkulturens värden för livskvalitet och hälsa ska bli väl tillvaratagna och för att god konst ska bli lättillgänglig överallt, i vårdmiljöerna lika väl som ute i samhället.

Riksföreningen samordnar och aktiverar ny kunskap, aktuella insatser och tillgängliga resurserpå såväl det vetenskapliga som det praktiska och materiella planet. Den vill med en ny dynamik och mer genomtänkta metoder bidra såväl mer specifikt till sjukvård och hälsoomsorg, som rent allmänt till att konstkulturen når ut och får en aktiv roll i sammanhang dit det tidigare sällan nått och där den aldrig varit en kontinuerlig del av vardagen.
En utgångspunkt för verksamheten är det vetenskapliga rönet att den del av befolkningen som regelbundet deltagit i konst- och musiklivet etc. har visat särskilt god hälsa och oftare levt ett långtliv. Dessa resultat har vunnits i förhållande till ett väsentligen kvalificerat konstutbud.Vi vill befrämja och själva bidra till en vidare forskning beträffande konstens olika möjligheteratt aktivt i samspel med medicinsk vård bidra till tillfrisknande och bevarad hälsa. Inom kretsen fortsätter forskningen med avsevärd satsning. En fördjupande socialmedicinsk forskning har ökatförutsättningarna för verkningsfull tillämpning i skilda sammanhang. I samverkan med konstnäreroch myndigheter har nya metoder för konkreta insatser med bildkonst i arbetsmiljö utvecklats och prövats.

Britt-Maj Wikström
Ordförande